Close

Cursusvoorwaarden

1. Prijs

De tarieven voor de cursussen en workshops met open inschrijving worden per cursus en workshop bepaald, met in achtneming van reële kosten per activiteit. Fahm Instituut werkt kostendekkend.

2. Aanmelding

2.1 Aanmelding dient via het aanmeldformulier op de website of per email te geschieden.

2.2 Aanmelding is voltooid wanneer het bedrag voor de cursus of workshop is voldaan.

2.3 Indien het minimum aantal deelnemers voor een cursus of workshop niet wordt bereikt behoudt Fahm Instituut het recht om de cursus te verplaatsen. Indien de cursus geannuleerd wordt, wordt het bedrag aan deelnemers geretourneerd.

2.4 Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers  voor een cursus of workshop worden aanmeldingen die daarop volgen op een reservelijst geplaatst. Wanneer deelnemers artikel 2.2. niet in acht hebben genomen, krijgen andere aanmeldingen voorrang. Na aanhoudend onsuccesvol betalingsverzoek komt de aanmelding te vervallen.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Fahm Instituut hanteert een betalingstermijn van uiterlijk 2 weken.

3.2 Betaling van cursussen en workshops dient voor aanvang van de cursus of workshop te geschieden. Als de aanmelding kort voor de cursus geschiedt, geldt er een kortere betalingstermijn die op de factuur vermeld wordt.

3.3 Restitutie is niet mogelijk.

3.4 Bij ziekte of overmacht van deelnemer is de aanmelding overdraagbaar aan een ander persoon.

3.5 Bij onvoorziene omstandigheden behoudt Fahm Instituut het recht de cursus of workshop te verplaatsen.

3.6 Ziekte, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

3.7 Bij annulering van de cursus door oorzaken liggend bij Fahm zal het cursusbedrag aan deelnemer geretourneerd worden.

4. Intellectueel eigendom

Cursusmateriaal, presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie zijn intellectueel eigendom van Fahm Instituut en mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt.

Omdat kennis tot begrip leidt.