Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Stichting Fahm Instituut ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Utrecht onder nr. 59611669, die deze voorwaarden hanteert. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Aanschaf van een ticket voor een cursus / activiteit / dienst van stichting Fahm Instituut is het aangaan van een overeenkomst en omvat nadrukkelijk het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 De geldigheidsduur van de offerte is 14 dagen vanaf daarin gemelde datum, tenzij anders bepaald en schriftelijk dan wel per e-mail overeengekomen. Na 14 dagen prijs onder voorbehoud.

2.4 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.5 De verstrekte gegevens door de Opdrachtgever vallen onder AVG regeling van Opdrachtgever.

3 Vertrouwelijkheid

3.1 Behoudens wettelijk voorschrift zijn Opdrachtgever én Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens omtrent de opdracht jegens derden. Beiden zullen in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder schriftelijke instemming van Opdrachtnemer geen mededelingen aan derden doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer. Schriftelijke stukken van de Opdrachtnemer mogen niet worden gedeeld met derden.

3.2 Bij het niet naleven van de verplichting tot geheimhouding door Opdrachtgever zal de schade die hiermee aan Opdrachtnemer wordt berokkend in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

3.3 Cursisten en coachees kunnen rekenen op vertrouwelijkheid in de trajecten die zij bij Stichting Fahm Instituut volgen. Hierbij geldt de Chatham House Rule. Voor leerdoeleinden zijn de deelnemers “vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld.”

4 Prijs

4.1 Tarieven voor cursussen met open inschrijving worden per cursus bepaald, met in achtneming van reële kosten per activiteit. Cursussen worden louter gebaseerd op onkosten van de Stichting. Fahm Team-docenten zetten zich in op vrijwillige basis. Gastdocenten krijgen een onkostenvergoeding.

4.2 De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle gelden worden aan de onkosten en doorontwikkeling van de Stichting besteed.

4.3 De aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende vergoedingen, loonkosten en sociale- en overheidslasten en overige onkosten.

4.4 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens overhead kosten begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd).

5 Intellectueel eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem/haar gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie, expertise en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht / gevolgde cursus en mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Fahm Instituut behoudt zich het recht voor om op haar website informatie over projecten, workshops en trainingen te vermelden en daarin de naam van het bedrijf/organisatie te noemen. Wenst de opdrachtgever van voornoemd punt af te willen zien, dan dient dat op de retour gestuurde offerte te worden gemeld.

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.5 Indien sprake is van film- of geluidsopnamen zijn dezen alleen voor gebruik voor de specifieke interne afdeling van Opdrachtgever zoals in de offerte bepaald en zal tegelijkertijd met de prijsafspraak besproken worden voor welke individuen en welk termijn de opnamen gebruikt mogen worden. Opnamen mogen nooit verspreid worden of getoond worden zonder nadrukkelijke toestemming van Fahm Instituut en de betreffende docent.

5.6 Indien lid 5.2 of 5.5. overtreden worden zal in eerste instantie de grootte van verspreiding ingeschat worden en een nacalculatie van gebruikskosten volgen of afhankelijk van de reikwijdte van verspreiding een boete startend vanaf 15.000,- euro.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Betreft de open inschrijving van cursussen en workshop geldt dat inschrijving middels ‘aanschaf ticket’ via de website geschiedt.

6.2 De tickets kunnen niet retour / ingeruild worden. Wel kunnen ze overdragen worden aan een ander persoon. Graag de naam en de overdracht zo snel mogelijk aan Stichting Fahm Instituut doorgeven.

6.3 Voor overige facturen geldt: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

6.4 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.5 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
e. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.6 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Als de betaling niet binnen deze termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.7 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.

6.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.10 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Medewerking opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opdracht met goed gevolg te kunnen verrichten.

7.2 De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorgvuldigheid selecteren, motiveren en informeren over inhoud en werkwijze van de opdracht als wel informatie verschaffen over organisatorische zaken.

7.3 Benodigdheden van praktische aard (locatie, leermiddelen) zoals overeengekomen in de overeenkomst dienen gerealiseerd te worden overeenkomstig de specificaties van de opdrachtnemer.

7.4 Mochten deze zaken (lid 7.1 t/m 7.3) onvoldoende gerealiseerd worden dan kan dit aangemerkt worden als een vorm van overmacht en gelden de dien overeenkomstige bepalingen (punt 8).

8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is verplichtingen na te komen.

8.3 Ziekte, overlijden, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

8.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8.5 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen over werkzaamheden t.a.v. uitvoering van de overeenkomst zijn verricht, voordat de tot nakoming verhinderende omstandigheid aandiende.

9 Wijziging van de opdracht

9.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

9.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

10 Beëindiging van de opdracht

10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

10.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

10.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

10.5 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

10.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

  • Annulering door de Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste dienstverlenende dag kosteloos geschieden.
  • Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste dienstverlenende dag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
  • Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste dienstverlenende dag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
  • Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een dienstverlening annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht op basis van urencalculatie en onkosten.
11 Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten diens invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichte studies en verstrekte adviezen.

11.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

  11.2.1 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  11.2.2 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
  11.2.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van handelingen of geleverde prestaties van opdrachtnemer, dus ook medewerkers of aangetrokken derden (adviseurs, trainers, coaches en acteurs).
  11.2.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door Opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
  11.2.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.

11.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

12 Geschillen en klachten

12.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

12.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

12.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.

12.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

12.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.