Onderzoek, training en seminar, maatwerk, transparantie, pragmatisch, effectief, beleid, publicaties, presentaties

Missie

FAHM staat voor ‘begrip’. Wij geloven dat kennis tot begrip leidt: in de eerste plaats begrip over islam, maar ook begrip voor ‘die ander’ binnen de Nederlandse context (of welke context dan ook), begrip over de rol van religie en cultuur in een samenleving en begrip over onderwerpen als shari’a, positie van vrouwen en verschillende stromingen binnen islam. De noodzaak tot begrip kan sterk verschillen/verschilt sterk. Het kan gaan om begrip om een weloverwogen beleidskeuze te kunnen maken, om individuen binnen een divers samengesteld team te laten excelleren, om werknemers te informeren, om een dialoog aan te gaan, om zaken te doen of om mensen te kunnen helpen. De afgelopen jaren is de noodzaak tot begrip duidelijker dan ooit geworden. Keer op keer blijkt dat een dieper begrip over islam bij veel individuen en organisaties ontbreekt.

“Omdat kennis tot begrip leidt”

FAHM Instituut wil de kwaliteit van beschikbare kennis over de islam verbeteren, verdiepen, verbreden en toegankelijk maken voor overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en voor particulieren. FAHM Instituut beoogt niet voorschrijvend te zijn, maar informerend. Dat betekent dat wij niet louter één visie van islam voorschrijven maar juist begrip over of van verschillende visies geven zodat mensen zelf goed geïnformeerd zijn en zo geïnspireerd raken om zelf verder onderzoek te doen vanuit weloverwogen kennis en begrip. Argumenten en bronnen staan daarin centraal. In onze activiteiten bestaat dan ook veel ruimte om gesprek over verschil te voeren, uiteraard altijd vanuit respect en integriteit. Door middel van de expertise van het team en het gebruiken van insider én outsider perspectieven, geloven wij een stevig fundament voor kennis over islam te kunnen bieden. Respect, integriteit en een positieve instelling zijn hierin leidend. Respect voor collega’s, opdrachtgevers en ieder ander met wie wij te maken hebben, los van religie, cultuur of opvatting. Integriteit in ons handelen. In alles wat we doen en wat we doorgeven, gaan we uit van een positieve ofwel constructieve visie en houding.

FAHM werkt op verschillende manieren aan een dieper begrip over islam: door het aanbieden van particulier onderwijs, (beleids)adviezen, lezingen, trainingen, seminars en publicaties. Het combineren van theorie en praktijk staat bij ons centraal. Kennis moet immers nut hebben. Maatwerk staat daarom bij ons voorop: voor een goed begrip is het nodig dat de informatie aansluit bij de doelgroep. We richten ons op een dubbele vertaalslag: het vertalen van academische taal naar een meer toegankelijke taal voor het bredere werkveld én het vertalen van niet-Nederlandstalige informatie naar de Nederlandse taal.

FAHM Instituut werkt samen met gedegen specialisten die zowel over theoretische kennis beschikken, als veel ervaring hebben in de praktijk. Iedereen is sterk betrokken bij het sociaal-maatschappelijke veld. Onafhankelijkheid is voor FAHM een groot goed. Wij zijn dan ook niet gebonden aan een bepaalde wetsschool of stroming.
Voor ons is het van groot belang dat iedereen zichzelf kan zijn. Van niqaab tot spijkerbroek, moslim en niet-moslim.