Deze publicatie is geschreven door Arnold Yasin Mol

Marrakesh verklaring over religieuze minderheden

Samenvatting van de Marrakesh verklaring over de rechten van religieuze minderheden in Overwegend-moslimmeerderheid Gemeenschappen

Roepen moslimgeleerden en intellectuelen over de hele wereld op om een jurisprudentie van het begrip “burgerschap” (li-tā’ṣīl mabdā’ al-Muwāṭanah) te ontwikkelen, die inclusief is voor diverse groepen. Deze jurisprudentie zal geworteld zijn in de islamitische traditie en beginselen en rekening houden met mondiale veranderingen. Sporen moslim onderwijsinstellingen en overheden aan een moedige herziening van educatieve curricula die eerlijk en effectief enig materiaal behandelen dat aanzet tot agressie en extremisme, leidt tot oorlog en chaos, en leidt tot de vernietiging van onze gedeelde samenlevingen; Roepen politici en besluitvormers op om de politieke en juridische stappen te nemen die nodig zijn om een constitutionele contractuele relatie tussen de burgers te vestigen, en alle formuleringen en initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het versterken van de betrekkingen en het begrip tussen de verschillende religieuze groeperingen in de islamitische wereld;

PDF

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle

Samenvatting van de Verklaring van Marrakesh over de Rechten van Religieuze Minderheden in
Gemeenschappen met een Overwegende Moslimmeerderheid

25-27 januari 2016

OVERWEGENDE,
dat de omstandigheden in verschillende delen van de moslimwereld op een gevaarlijke manier verslechterd zijn geraakt, als gevolg van het gebruik van geweld en gewapende strijd, die als instrument ingezet worden voor het oplossen van conflicten en het opleggen van iemands mening;

OVERWEGENDE,
dat deze situatie ook de autoriteit van legitieme regeringen heeft verzwakt en het mogelijk heeft gemaakt dat criminele organisaties in naam van de islam religieuze bevelschriften uitgeven, maar die, in feite, op een alarmerende manier dusdanig haar fundamentele beginselen en doelstellingen (maqāṣid) verdraaien, dat zij daarmee een gehele bevolking geschaad hebben;

OVERWEGENDE,
dat dit jaar de 1400ste verjaardag gevierd wordt van het Handvest van Medina (Ṣaḥifah al-Madinah), een constitutionele overeenkomst tussen de Profeet Mohammed, Gods vrede en zegeningen op hem, en de mensen van Medina, die de godsdienstvrijheid van iedereen garandeerde, ongeacht zijn of haar geloof;

OVERWEGENDE,
dat honderden moslimgeleerden en intellectuelen uit meer dan 120 landen, tezamen met vertegenwoordigers van islamitische en internationale organisaties, evenals leiders van diverse religieuze groepen en nationaliteiten, zich in Marrakesh op deze datum verzameld hebben om de beginselen van het Handvest van Medina te herbevestigen op een grote conferentie;

OVERWEGENDE,
dat deze conferentie werd gehouden onder de auspiciën van Zijne Majesteit, koning Mohammed VI van Marokko, en gezamenlijk is georganiseerd door het Ministerie van Fondsen en Islamitische Zaken van het Koninkrijk Marokko en het Forum ter Bevordering van Vrede in Islamitische Samenlevingen, gezeteld in de Verenigde Arabische Emiraten;

EN OPMERKEND,
dat de ernst van deze situatie zowel moslims als volkeren van andere levensovertuigingen over de hele wereld teistert, en na grondige bezinning en discussie, komen de bijeengeroepen moslimgeleerden en intellectuelen tot het volgende:

WIJ VERKLAREN HIERBIJ,
onze vastbeslotenheid om de beginselen die uiteen zijn gezet in het Handvest van Medina, wiens bepalingen een aantal van de principes van het constitutionele contractuele burgerschap, zoals vrijheid van beweging, eigendom, wederzijdse solidariteit en verdediging, evenals de beginselen van rechtvaardigheid en gelijkheid voor de wet bevatte ; en dat,

De doelstellingen van het Handvest van Medina een geschikt kader bieden voor nationale grondwetten in landen met moslim meerderheden, en het Handvest van de Verenigde Naties en de daarmee verband houdende documenten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in harmonie zijn met het Handvest van Medina, handvatten biedend voor de openbare orde.

VERDER OPMERKEND,
dat diepe reflectie op de verschillende crises, die de mensheid teisteren, een onvermijdelijke en dringende behoefte aan samenwerking tussen alle religieuze groepen onderstreept,

BEVESTIGEN WIJ HIERBIJ,
dat deze samenwerking gebaseerd moet zijn op een “Gemeenschappelijk Woord” , dat vereist dat een dergelijke samenwerking verder moet gaan dan alleen wederzijdse tolerantie en respect, richting het verstrekken van volledige bescherming voor de rechten en vrijheden van alle religieuze groepen op een beschaafde manier, die dwang, vooroordelen en arrogantie schuwt.

GEBASEERD OP AL HET BOVENSTAANDE:

Roepen wij moslimgeleerden en intellectuelen over de hele wereld op om een jurisprudentie van het begrip ‘burgerschap’ (li-tā’ṣīl mabdā’ al-Muwāṭanah) te ontwikkelen, die inclusief is voor diverse groepen. Deze jurisprudentie zal geworteld zijn in de islamitische traditie en beginselen en rekening houden met mondiale veranderingen.

Sporen wij islamitische onderwijsinstellingen en overheden aan een moedige herziening van educatieve curricula, die op een eerlijke en effectieve manier, elk materiaal behandelen dat aanzet tot agressie en extremisme, dat leidt tot oorlog en chaos, en dat resulteert in de vernietiging van onze gedeelde samenlevingen;

Roepen wij politici en besluitvormers op om de politieke en juridische stappen te nemen, die nodig zijn om een constitutionele contractuele relatie tussen de burgers te vestigen, en alle formuleringen en initiatieven te ondersteunen, die gericht zijn op het versterken van de betrekkingen en het begrip tussen de verschillende religieuze groeperingen in de islamitische wereld;

Roepen wij de opgeleide, artistieke en creatieve leden van onze samenlevingen op, evenals maatschappelijke organisaties, om een brede beweging te bewerkstelligen voor een rechtvaardige behandeling van religieuze minderheden in de moslimlanden en om hen bewust te laten worden van hun rechten, en om samen te werken en zo het succes van deze inspanningen te verzekeren;

Roepen wij de verschillende religieuze groeperingen op, die gebonden zijn door de dezelfde nationaliteit, om hun wederzijdse staat van selectieve vergeetachtigheid te adresseren, dat herinneringen aan eeuwen van samenleven op het zelfde land blokkeert; Wij roepen hen op het verleden weer op te bouwen via de heropleving van deze traditie van saamhorigheid en het herstellen van wederzijds vertrouwen, dat is uitgehold door extremisten, die daden van terreur en agressie plegen;

Roepen wij de vertegenwoordigers van de verschillende religies, stromingen en denominaties op om alle vormen van religieuze onverdraagzaamheid, laster en het denigreren van wat mensen als heilig beschouwen, tegen te gaan, net zoals taal die haat en onverdraagzaamheid uitdraagt; EN TOT SLOT,

BEVESTIGEN
Wij dat het niet toegestaan (lā yajūz) is om religie te gebruiken met als doelstelling om de rechten van religieuze minderheden in moslimlanden aan te vallen.

Marrakesh,
27 januari 2016

Meer publicaties